top of page

Argedan Bilişim A.Ş.
Kişisel verilerin işlenmesi hakkında aydınlatma metni 

Bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Argedan Bilişim A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 

Argedan Bilişim A.Ş. (“Argedan” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte[1] ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. 

 

1. VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

 

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Argedan, toplamış olduğu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olması sebebiyle Veri Sorumlusu sıfatı taşır. 

 

Veri Sorumlusu: Argedan Bilişim A.Ş.

Adresi: Cenap Sahabettin Sok. No. 28/2, 34718 Koşuyolu / Kadıköy / İstanbul

Telefon: 444 3 212 

Mail: argedan@argedan.com

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİR?

Argedan, tedarikçilerinin, potansiyel tedarikçilerinin, potansiyel çalışanlarının, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin, resmî kurumların çalışanlarının ve/veya yetkilendirdikleri kişilerin, iş ortaklarının, potansiyel iş ortaklarının, danışmanlarının, avukatlarının, denetçilerin, fiziksel ziyaretçilerinin ve web sitesi ziyaretçilerinin; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorilerinde kişisel verilerini işler.

Bu kişisel veriler: acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim (yazılım, ürün geliştirme) süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam /kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün / hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenir.

 

 

3. KİŞİSEL VERİLER KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILIR?

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara; tercihinize  bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi / saklanması / arşivlenmesi / depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına; şikayetlerinizin ya da bir sorunun giderimi veya yasal yükümlülüklerimizin ifası için Argedan çalışanlarına, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi için Argedan yöneticilerine ve sahiplerine, Argedan’ın ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetinin karşılanması, risk yönetim süreçleri ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için idari, hukuki, teknik, mali ve vergi danışmanlarına, denetim yükümlülüğü için denetçilere; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve kargo teslimleri için tedarikçilere ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece yapılan işlemle sınırlı ile ve ilgisi kapsamında ölçülü bir aktarım yapılır.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel veriler Argedan tarafından; açık rızanız, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı ve beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için zorunlu olması ve meşru menfaatimiz kapsamında, toplanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenir.  Kişisel verileriniz, web sistemleri, kameralar, kayıt cihazları, fotoğraf makineleri, online formlar, mobil uygulamalar, sosyal medya, baskı form materyalleri, sözleşmeler, resmi belgeler, kayıt defterleri ile elektronik ve fiziksel ortamda yazılı sözlü, otomatik, yarı otomatik ve manuel yöntemlerle toplanır. 

5. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” linkline tıklayarak indireceğiniz form aracılığı ile argedan@argedan.com adresimize elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Aynı zamanda; İadeli taahhütlü posta ile Cenap Şahabettin Sok. No. 28/2, 34718 Koşuyolu / Kadıköy / İstanbul KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ile ya da kendi dilekçeniz ile, Cenap Sahabettin Sok. No. 28/2, 34718 Koşuyolu / Kadıköy / İstanbul adresinde mukim şirketimize şahsen gelerek başvuruda bulunabilirsiniz.

 

ARGEDAN BİLİŞİM A.Ş.

 

[1] İlgili mevzuata göre “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu indirmek için aşağıdaki resime tıklayınız 

bottom of page